Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

30 czerwca_09:00 - 13:00

299+(VAT)

Termin:30 czerwca  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cele szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

• Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
• Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci szkolenia:

• Osoby zajmujące się archiwizacją
• Archiwiści zakładowi i pracownicy składnic akt
• Osoby przekazujące akta z komórek do archiwum zakładowego / składnicy akt
• Pracownicy sekretariatów
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie
1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
II. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone 1 stycznia 2019 r.
1. Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
2. Zmiany w technice prowadzenia akt osobowych
3. Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
III. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązujące od dnia 4 maja 2019 r.
1. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt.
2. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję.
3. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów.
4. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą.
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów.

IV. Instrukcja Kancelaryjna a archiwum zakładowe
1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
6. Opisywanie teczek
7. Sporządzanie ewidencji.

V. Instrukcja archiwalna
1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
3. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
4. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spisy zdawczoodbiorcze, wykazy spisów)
5. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
8. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
9. Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
10. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
11. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.
VI. Procedura brakowania dokumentacji
1. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
2. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
3. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
4. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
5. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
6. Typowanie dokumentacji do zniszczenia
7. Sporządzanie wniosku na brakowanie.

Dyplomowany
Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa
Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h
dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem
elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych .Udokumentowane przeprowadzenie ponad 6 00 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, U rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Komenda Główna , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal , ArchiDoc S.A , Sąd Okręgow y w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland , Wojewódzki Urz ąd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki . Współpracuje m.in. z Fundacj ą Rozwoju Demokracji Lokalnej : Ośrodki w Warszawie, Łodzi, Lublinie,
Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze Opolu i Białymstoku , ADEPT S.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska , COGNITIO S.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 09 czerwca cena szkolenia to 279 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.