Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY

6 czerwca_09:00 - 13:30

359zł(+VAT)

Termin: 06.czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w  urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
 • zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
 • nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 • zapoznają się z zasadami dokonywania ocen pracowników samorządowych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez podmioty do tego zobowiązane.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.

 1. 1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
  2. Formy zatrudnienia w samorządzie, status prawny sekretarza gminy.
  3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
  a) osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
  b) procedura poprzedzająca konkurs,
  c) określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  d) przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
  e) kryteria wyłaniania kandydata,
  f) protokół z naboru.
  4. Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
  5. Akta osobowe:
  a) Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy.
  b) Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  6. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
  a) treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”),
  b) informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
  c) dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.
  7. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  a) Uprawnienia płacowe. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
 2. b) Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
  c) Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
  d) Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
  e) Istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  8. Zmiana warunków pracy i płacy:
  a) Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
  b) Porozumienie zmieniające,
  c) wypowiedzenie warunków pracy.
  9. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
  a) Formy rozwiązania umowy o pracę,
  b) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
  c) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
  d) bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  e) konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
  f) Odprawy pieniężne i odszkodowania,
  g) pracownicy podlegający szczególnej ochronie
  h) Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
  10. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
  11. Świadectwo pracy.
  a) Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
  b) Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
  c) Sprostowanie świadectwa pracy
  12. Zmiany w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
  13. Pozostałe zmiany w samorządowym prawie pracy, m.in..
  a) Zasady przenoszenia pracownika do innej jednostki samorządowej
  b) Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracownika
  c) Dostarczanie przez pracowników Orzeczenia o niepełnosprawności
  d) Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych
  e) Praca zdalna a zasiłek opiekuńczy
  14. Obowiązki pracodawcy wynikające z wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 09. maja cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 23. maja cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.