Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

11 lipca_09:00 - 13 lipca_15:00

729zł(+VAT)

Termin: 11-13. lipca 2022 Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 729 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkolenia I dzieńProgram szkolenia II dzieńProgram szkolenia III dzieńFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

DZIEŃ I – Archiwum zakładowe

1. Podstawowe akty prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
a. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r.
• Objaśnienie najważniejszych założeń Ustawy
• Obowiązujące przepisy
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18. Stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
• Normatywy kancelaryjno-archiwalne w teorii – wstęp
• Wyjaśnienie roli normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Jednostce
c. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• Definicja klasyfikowania oraz kwalifikowania
• Kategorie archiwalne
• Materiały archiwalne (kat. A)
• Dokumentacja niearchiwalna (kat. B, BE, Bc)
• Okresy przechowywania dokumentacji
2. Administracja archiwalna w Polsce
• Państwowa sieć archiwalna
• Archiwa zakładowe, a składnice akt
• Kontrola archiwalna w Jednostce (ogólne warunki, procedury, przebieg, zakończenie kontroli)
3. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
a. Instrukcja Kancelaryjna
• Systemy kancelaryjne
• Budowa instrukcji kancelaryjnej (teczki rzeczowe, teczki spraw, znak sprawy)
• Instrukcja kancelaryjna, a archiwum zakładowe – obowiązki referentów, a obowiązki archiwisty zakładowego.
b. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
• Rola JRWA w Jednostce
• Akta typowe oraz specyficzne
• Wyjaśnienie systemu klasyfikacji dziesiętnej
4. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
• Lokal archiwum zakładowego (umiejscowienie, wyposażenie, warunki, wymogi)
• Rzeczywiste problemy dotyczące pracy w archiwach/składnicach
• Dodatkowe obowiązki Archiwisty
5. Zadania archiwum zakładowego
a. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych (zasady przejmowania, odpowiedzialność archiwisty)
• Opis teczki aktowej,
• spis zdawczo-odbiorczy, wykaz spisów
• sygnatura archiwalna
b. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
• Szczegółowa analiza każdego z etapów procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
• Komisja brakująca i jej wpływ na cały proces.
• Przygotowywanie spisów oraz sporządzanie wniosków
• Ekspertyza oraz zmiana kwalifikacji
c. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego:
• Szczegółowa analiza każdego z etapów procesu przekazania
• Przygotowanie dokumentacji – mała konserwacja, paginacja
• Przygotowywanie spisów oraz sporządzanie wniosków
d. Udostępnianie dokumentacji
e. Zabezpieczenie danych – pseudonimizacja oraz anonimizacja
f. Skontrum oraz sprawozdanie
6. Porządkowanie dokumentacji
a. Podstawowe pojęcia oraz zasady
b. Proces porządkowania dokumentacji do momentu brakowania/przekazania
7. Zakończenie

DZIEŃ II: WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
1. Porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji:
a) Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
b) Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
2. Segregacja dokumentacji, uzupełnianie opisów teczek oraz środków ewidencji, nadawanie sygnatur
3. Porządkowanie materiałów archiwalnych i ich przygotowanie do przekazania
4. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej i jej przygotowanie do brakowania
5.  Aktualizacja ewidencji archiwum zakładowego.
6.. Podsumowanie.

EGZAMIN

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Możliwość zapisania się na cały 3 – dniowy kurs, bądź dany dzień tematyczny.

Cena za cały kurs – 729 zł
Cena za I dzień – 270 zł

Przy zgłoszeniu do 17 czerwca cena za cały kurs to 699 zł/os.!!!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
W oparciu o  platformę szkoleniową;
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.