Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – instrukcja złożenia wniosku do 30 lipca 2021 roku

23 lipca_09:00 - 12:00

339zł

Termin: 23. lipca Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy, jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGŁOSZENIE NR 1 /2021/
o naborze wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja Nr 1
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz
 uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Okres naboru wniosków:
 rozpoczęcie naboru: 2 lipca 2021 r,. godzina 9:00;
 zakończenie naboru: 30 lipca 2021 r., godzina graniczna: 23:59.
Okres Naboru wniosków może zostać przedłużony. Przedłużenie okresu naboru następuje przed upływem pierwotnego okresu Naboru. W przypadku przedłużenia okresu naboru informacja ta jest niezwłocznie publikowana w trybie zmiany treści i opublikowania zmienionej treści niniejszego ogłoszenia.
Przeznaczenie:
Realizacja zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842, z późn. zm.2) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych
Obszary priorytetowe Programu:
priorytet 1:
1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej,
2) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni,
3) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,
4) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,
5) budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja,
6) odnawialne źródła energii;
priorytet 2:
1) tabor z napędem zeroemisyjnym,
2) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego,
3) budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
4) budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej,
5) cyfryzacja usług publicznych i komunalnych,
6) poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych,
7) innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce,
8) rewitalizacja obszarów miejskich,
9) budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej,
10) budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
priorytet 3:
1) budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej,
2) budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni,
3) budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo – naprawczej,
4) budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego,
5) tabor transportu kolejowego,
6) tabor transportu tramwajowego,
7) tabor z napędem niskoemisyjnym,
8) budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,
9) gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie,
10) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego,
11) budowa i modernizacja infrastruktury społecznej,
12) budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
13) rewitalizacja obszarów i/ lub budynków zdegradowanych i/ lub poprzemysłowych;
priorytet 4:
1) tabor zbiorowego transportu drogowego,
2) tabor zbiorowego transportu wodnego,
3) budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej,
4) budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości,
5) budowa i organizacja parków naukowo – technologicznych,
6) inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dofinansowanie z Programu może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż:
 5% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 1;
 10% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 2;
 15% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 3;
 20% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 4;
Jako wartość zadania inwestycyjnego przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego.

 

Prowadzący: Praktyk, Kierownik Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.