Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wrzesień 2020

Archiwum Zakładowe: zasady obiegu, porządkowania i przekazywania dokumentacji – szkolenie on-line

24 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 24. września Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

24 września_09:00 - 14:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 24.września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć Urzędników pracy przy archiwizacji dokumentów finansowanych z projektów  UE. Adresaci: Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące projekty UE. HARMONOGRAM: Ustawa z 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego…

Dowiedz się więcej »

Poprawność językowa tekstów urzędowych – prosty język w urzędzie

25 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł (+VAT)

Termin: 25. września  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla uczestników: Poprawa umiejętności językowych. Tworzenie tekstów zgodnych z zasadami prostego języka (plain language). Redagowanie pism…

Dowiedz się więcej »

Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych

25 września_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 25 wrzesień  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej • Omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej Adresaci: • Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i…

Dowiedz się więcej »

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zasady składania wniosku o dofinansowanie (nabór wniosków do 30 września 2020 roku)

25 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 25. września Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki składania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zasad i sposobu ubiegania się o środki. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. Podstawa prawna utworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Co to jest? RFIL Zasady ubiegania się o dotację Źródła Finansowania Programu Rodzaje Kwalifikujących się projektów.n Do kogo…

Dowiedz się więcej »

Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie

28 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 28. września Cena: 259zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie z uwzględnieniem zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej . Cel i korzyści: Zapoznanie uczestników z procedurami dotyczącymi nadawania, likwidacji lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Dodatkowo uczestnikom zostanie przekazana…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNEGO I STOPNIA

28 września_09:00 - 30 września_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł (+VAT)

Termin: 28-30 września Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej

28 września_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 28. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Adresaci: Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości Rodzaje dokumentacji…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online

28 września_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 28. września  Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich pozostałych pracodawców…

Dowiedz się więcej »

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020

29 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
249zł (+VAT)

Termin: 29. września Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1. Wprowadzenie -ochrona wynagrodzenia za pracę i innych składników ze stosunku pracy -odliczenia i potrącenia- różnice, obowiązki pracodawcy -potrącenia obowiązkowe i dobrowolne 2. Potrącenia obowiązkowe -zajęcie wynagrodzenia i innych składników wynagrodzenia -postępowanie egzekucyjne i pozaegzekucyjne -postępowanie cywilne i administracyjne egzekucji z wynagrodzenia -etapy dokonywania potrąceń -kwoty wolne od potrąceń : uwzględnienie PIT 0, PPK, zasiłki, umowy cywilnoprawne -maksymalne dopuszczalne kwoty potrąceń -współpraca z cywilnymi i…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.